Mapy

Informacje o projekcie

Projekt pn. „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko Pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Rozwoju Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego dla Działania 4.2 Rozwój Usług i Aplikacji dla Ludności. Wartość realizacji Projektu to 10 100 066,65 zł.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie systemu ewidencji dróg oraz systemu zarządzania drogami wojewódzkimi w  województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków drogowo – ruchowych mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg.

W zakresie prac objętych Projektem przewidziano dostawę oprogramowania dziedzinowego i narzędziowego do wykonywania prac statutowych przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów, min. stacje robocze, laptopy, tablety, smartfony, moduły i anteny GPS, monitory do Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym oraz urządzenia pomiarowe, analizujące oraz informujące o aktualnej sytuacji na drogach wojewódzkich – stacje meteorologiczne, stacje monitoringu, stacje rejestrujące ANPR (analizujące tablice rejestracyjne pojazdów), znaki i tablice zmiennej treści VMS.

Beneficjent projektu

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Nadzór Techniczny Wykonawca Projektu – Lider Wykonawca Projektu – Partner
dogmedia Krzysztof Zawadzki
Janowo 61
86-070 Dąbrowa Chełmińska
Geopolis Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
MCX Telecom Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Galeria

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca monitoringu wizyjnego na drogach wojewódzkich
województwa kujawsko-pomorskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje:
1) Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej ZDW).
2) W ZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl; adres: ZDW w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO oraz ustawy o samorządzie województwa(Dz. U. z 2018 r.poz.913 ze zm).
4) Dane osobowe zostały pozyskane na podstawie art.60a ustawy o samorządzie województwa i mogą być udostępniane innym podmiotom:
a) organom, którym ZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5) Monitoring obejmuje wyznaczone miejsca na drogach wojewódzkich.(wykaz miejsc znajduje się na stronie www.zdw-bydgoszcz.pl w zakładce serwis dla kierowców-utrudnienia geoportal).
6) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania.
7) Zapisy z monitoringu będą przechowywane:
a) przez okres 30 dni,
b) przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez system monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.